Home  |  Vantastic  |  Tyrkisk Van  |  Opdræt  |  Killinger  | Avlskatte  |  Udstillinger  |  Medlemsservice  |  Formularer  |  LinksVedtægter for Vantastic

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Vantastic og har hjemsted på formandens adresse. Vantastic er en Specialklub under Felis Danica. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

§2 Klubbens formål

 

§ 3 Medlemskab

Medlemskab er åbent for enhver, der overholder klubbens love og vedtægter.

Der er 2 slags medlemskaber:

Børn under 18 år kan blive medlem, dog uden stemmeret.

Priser på medlemskab for betalende medlemmer:

Alle medlemmer kan deltage på generalforsamlingen, men kun betalende medlemmer er stemmeberettigede. I sager som tages op i FIFe eller Felis Danica regi, er det dog kun de medlemmer som er knyttet til en hovedklub under et FIFe-medlem, der har stemmeret.

Nye medlemmer modtager klubbens love, og vil blive inviteret ind på klubbens facebook side. En ansøgning om medlemskab kan afvises af en enig bestyrelse.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere medlemmer, der ikke handler efter FIFe's eller Felis Danicas regler og love. Ydermere kan bestyrelsen ekskludere et medlem, som laver 2 eller flere blandingskuld, hvoraf den ene forældre-kat er af racen Tyrkisk Van (TUV). En enig bestyrelse skal træffe afgørelse om en evt. eksklusion, og det skal tages op på førstkommende generalforsamling, hvis den ekskluderede ønsker det.

Afgåede og ekskluderede medlemmer kan ikke kræve betalte kontingenter og gebyrer retur.

Medlemskontingent, hvis størrelse besluttes på generalforsamlingen, gælder for kalenderåret ved indmeldelse.

 

§ 4 Bestyrelse

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer med stemmeret. Dog skal et flertal - herunder formanden - være medlem af en hovedklub. Medlemmer af bestyrelsen, som har katteopdræt skal være medlem af en FD hovedklub.

Kontingentet skal være betalt for det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret til generalforsamlingen fordrer et medlemskab på mindst 3 måneder op til generalforsamlingen.

Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer samt op til 2 suppleanter:

Desuden vælges en revisor for et år af gangen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand og kasserer/sekretær.

Formanden vælges på ulige år. Formandsposten kan kun besættes af samme person gennem 2 valgperioder medmindre der ikke er andre kandidater til posten, hvormed denne regel kan suspenderes 1 gang.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med næstformand og kasserer/sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstedeværende.
Suppleanter deltager på bestyrelsesmøder på samme vilkår som bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.
Bestyrelsesmøder skal føres til protokol og referatet skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes inden den 31. maj hvert år, og såfremt der foreligger anledning hertil er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Følgende punkter tages op på generalforsamlingen:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt med mindre samtlige stemmeberettigede undtagelsesvis ønsker noget andet.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Hvert medlem kan medbringe én gyldig fuldmagt.

Såfremt et medlem måtte ønske det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles senest 4 uger efter derom fremsatte ønske, og skal indvarsles med mindst 8 dages varsel.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt flertalsafgørelse, og ved åben afstemning såfremt skriftlig afstemning ikke begæres.

 

§ 6 Opløsning

For klubbens opløsning kræves, at beslutningen herom træffes på en generalforsamling, hvor spørgsmålet om klubbens opløsning skal behandles. Mindst 3/4 af de fremmødte og stemmeberettigede skal være enige om beslutningen.

Ophæves klubben, da må dens formue ikke anvendes på anden måde end i kattesportens eller beslægtede formåls tjeneste. Om anvendelse træffes beslutning ved afstemning.

 

 

 

 

 

Vantastic